publisert første gang her  30. juni 2021 kl. 14:34

Følgebrev til nabovarsel

Nye vann- og avløpsledninger mellom
Løkenåsveien og Løkenåsen skole mv.

Tiltaket er en del av et større og pågående VA-tiltak i Skåreråsen. Etappen som nå nabovarsles gjelder nye VAledninger samt overvannsledning som skal graves ned i eksisterende VA-trase i Nordlifaret mellom Løkenåsveien og
Løkenåsen skole. Ved Løkenåsen skole vil traseen splittes hvor én avgreining avsluttes ved nærmeste skolebygning og
én annen avgreining følger veien sør for skolen og avsluttes ved plasthallen/cheerleaderhallen i øst. Fra
hovedledningen skal det legges stikkledninger frem til private eiendommer langs Nordlifaret.
I tillegg skal dagens overvannsledning mellom snuplassen øst for Løkenåsen skole og ca. 200 m sørover skift

      les hele brevet her